Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

4906 6dbd
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
4905 bc57
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
3419 5a80
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapuszka puszka
0453 2ecb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
3078 5968
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viapuszka puszka
4549 ef39 500
Reposted fromseaweed seaweed viaAmericanlover Americanlover
7079 2617

May 12 2018

4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viaifinkso ifinkso
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaszydera szydera
8012 bb70
Reposted fromantichris antichris viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Reposted fromshakeme shakeme viapuszka puszka
5397 095c 500
Reposted fromqb qb vianikotyna nikotyna
3293 8559
Reposted fromSanthe Santhe vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl