Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

3230 998d
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3150 b26d
Reposted fromfreakish freakish viapuszka puszka
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viamissyseepy missyseepy
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover

lyjerria:

your standards should be high for both your friendships and romantic relationships. everyone you surround yourself with should have qualities you actually admire.

Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaAmericanlover Americanlover
4177 4f31

chrysa-tas:

We could.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
5856 a35d 500
Mój ukochany Kraków <3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaddrunk ddrunk
6989 0bfa 500

April 27 2017

Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
0558 6832 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
9682 60be
7690 9c78 500
Reposted frompeanuttyhugs peanuttyhugs viamauak mauak
i stoję tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
4777 d775 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
8135 ca2b
Reposted frommisterpeter misterpeter viapuszka puszka
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl