Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

7429 2fac 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapsychoviolet psychoviolet
6102 6d03 500
3567 7059 500
Reposted fromqb qb viapuszka puszka
Reposted fromFlau Flau viapuszka puszka

June 19 2017

9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaddrunk ddrunk
Fot. Marcin Butryn
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapuszka puszka
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viaopuszek opuszek
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viapuszka puszka
7538 e23d
Reposted fromsiegmunda siegmunda viapuszka puszka
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapuszka puszka
5586 676a
Reposted fromvesania vesania viaddrunk ddrunk
8713 2dae 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaepi epi
5372 78ff 500

arsarteetlabore:

Paul Henry, Clew Bay, 1915-16

Reposted fromkimik kimik viapuszka puszka
4397 89eb 500
Reposted frompuszka puszka
3802 3d1c 500
Reposted fromnotforgetme notforgetme viacocaineblues cocaineblues
0089 080c 500
4917 1eb8 500
Charlotte Link "Oszukana"
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl