Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

5989 f8eb 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viapsychoviolet psychoviolet
2843 5909
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viathebelljar thebelljar
8524 55a6 500
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaszydera szydera
7722 2c00
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
1572 fcc2
Reposted frommyjapanese myjapanese viaszydera szydera

Nalej mi wina

Jeszcze mi wina nalej.
Sobie i mnie.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć lata dobre i złe,
zgubić je w szklance, na dnie.

Jeszcze mi wina nalej,
pijmy bez słów.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć tyle zdarzeń i snów,
zgubić, by znaleźć je znów.

Za dużo się pamięta,
z kim innym, inne święta,
bukiety dawne w rękach,
róże, astry, bzy.

Zbyt wiele przed oczami
zostaje, żyje z nami.
Poduszka nawet ze mnie drwi
- zna moje sny.

Mam jeszcze siły dosyć,
by zebrać parę groszy
i kupić nowe szmatki, kwiatki,
nowe łzy.

Raz jeszcze mi nalej!
Jak szaleć, to szaleć!
Jak szaleć, to teraz! Dziś!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
0726 de02
Reposted fromlaluna laluna viaAmericanlover Americanlover
2963 dc39 500
This guy's business card is better than yours.
Reposted fromckisback ckisback viaAmericanlover Americanlover
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialaseen laseen
8010 7e05 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialaseen laseen
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viaddrunk ddrunk
Saison en enfer - dosł. ‘sezon w piekle’, okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
1479 ce66
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viamissyseepy missyseepy
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamissyseepy missyseepy
2360 53f2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamissyseepy missyseepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl