Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

6777 d617 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaAmericanlover Americanlover
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viaAmericanlover Americanlover
2282 4a9f
Reposted fromwowimtired wowimtired viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamissyseepy missyseepy
3367 df48
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1242 43b3 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viamauak mauak
9830 08da 500

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
5421 82d0
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaszydera szydera
8392 ae7f 500
Reposted fromstalinizm stalinizm viapsychoviolet psychoviolet
1972 c422 500
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
4531 6fb4 500

qpulm:

Voyage in Time (Andrei Tarkovsky, 1983)

1197 4441 500

ffffixas:

instagram @adamscarvalho

Am I a good person? No. But do I try to be better every single day? Also no.
— Ronan Lynch (via incorrecttrcquotes)
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
4674 fc83 500
Reposted fromverronique verronique viabalon balon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl