Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viapuszka puszka
7538 e23d
Reposted fromnazarena nazarena viapuszka puszka
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapuszka puszka
5586 676a
Reposted fromvesania vesania viaddrunk ddrunk
8713 2dae 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaepi epi
5372 78ff 500

arsarteetlabore:

Paul Henry, Clew Bay, 1915-16

Reposted fromkimik kimik viapuszka puszka
4397 89eb 500
Reposted frompuszka puszka
3802 3d1c 500
Reposted fromnotforgetme notforgetme viacocaineblues cocaineblues
0089 080c 500
4917 1eb8 500
Charlotte Link "Oszukana"
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaszydera szydera


Poor Jon T-Shirt
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaszydera szydera
6950 c5aa
Reposted fromMuppet Muppet viaepi epi
7482 d55d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaAmericanlover Americanlover
2482 6e3e 500
5440 d332 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl