Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

6072 7a74 500
9820 f2b1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromFlau Flau viadrosera drosera

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viapoppyseed poppyseed
5683 e42f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
9250 1779
Reposted fromunterland unterland viaszydera szydera
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
3674 e332 500
3535 1625
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viapuszka puszka

November 05 2018

1818 2283
Bardziej tired niż bored, ale reszta pasuje... 
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaszydera szydera
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Reposted fromFlau Flau viamissyseepy missyseepy
9475 9294 500
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viaszydera szydera
Jeszcze jedno. Wygrasz, kiedy zdasz sobie sprawę, że każdy może cię zranić, nawet ludzie, po których się tego nie spodziewasz. Jeśli będziesz o tym pamiętać... nie zdołają uderzyć cię tak mocno, żebyś się nie podniósł.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

November 01 2018

2550 6376 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
2962 80bb
Reposted fromerial erial viaopuszek opuszek
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...